Xəbər Lenti

İnfoqrafika

Arxiv

Yazar


05 May

2009
3901
Bəşəri nizamların sonu artıq yaxınlaşıb


Dünya və axirət qurtuluşunun harada olduğunu bilməyən, təkcə zalımlardır

 

Amerikanın bu günü və sabahı haqqında Allahın buyurduqları

 

Kommunizm, söyləyəcəyini söylədi, edəcəyini etdi və tarix səhnəsində əriyib getdi. Növbə, alternativi olmadığı fərz edilməsinə baxmayaraq, koma halında yaşayan Kapitalizmə gəldi. Haqqı təmsil etməsi vacib olan müsəlmanlar, İslam kimi bir ideologiyanı canlandıra bilsələr, yəni haqq gəlmiş olsa, bütün batillər dərhal yox olub gedəcək. İşığın gəldiyində qaranlığın yox olması kimi. Kim deyərdi ki, Məkkədə min bir çətinlik və məhrumiyyətlə doğan İslam günəşi, yarım əsr keçmədən, iki super gücü də əridib məğlub edərək tarixin zibilliyinə atacaq; özü dünyanın tək ümidi olacaq. Məkkədə daşın altında əzilən Bilal, o gün bunu söyləsə kim inanardı ona? Amma Allahın vədini unudur insanlıq: "Həqiqətən Biz (Lövhi-Məhfuzdan sonra bütün səma kitablarında), Zikrdən (Musanın Tövratından) sonra Davudun Zəburunda və bu kitabların hamısından sonra Quranda yazdıq və qərara aldıq ki, bu yerin varisi (sahibi, hakimi və bərəkətlərindən tami istifadə edən) Mənim saleh bəndələrim olacaqlar." ("Ənbiya" surəsi, ayə 105).

Yetər ki, saleh möminlər, varislərindən qalan mirasın arxasına düşdükləri kimi, Allahın onlara verdiyi bu vədin arxasına düşsünlər. "Biz isə istədik ki, o yerdə (məmləkətdə) zəif salınmışlara mərhəmət göstərək və onları camaata imam, yer üzünə varis edək." ("Qəsəs" surəsi, ayə 5).

Bunun üçün lazımlı şərtlər də bir-bir sayılır: "Allah sizdən (müsəlmanlardan) iman gətirib yaxşı işlər görən kəslərə vəd etmişdir ki, onları mütləq özlərindən qabaq olmuşları (Nuhun, Hudun, Salehin və Yunusun qövmlərinin möminlərini) canişin etdiyi kimi, yer üzündə canişin və hakim edəcək, onlar üçün bəyəndiyi dini (İslam dinini) mütləq, onlar üçün bərqərar edərək möhkəmləndirəcək və onların halını şübhəsiz, qorxu və vahimədən sonra əmin-amanlıq və xatircəmliklə əvəz edəcəkdir. Belə ki, yalnız Mənə ibadət etsinlər və heç nəyi Mənə şərik qoşmasınlar. Kim bundan sonra nankorluq etsə, belələri doğrudan da itaətsizdirlər." ("Nur" surəsi, ayə 55)

İnkarçı, istismarçı Qərbin, sionistlərin və xüsusilə İsrail adlı vampirlər şəbəkəsinin müstəmləkəsi olan Amerikanın bu günü və sabahı haqqında Allahın buyurduqlarını Qurandan öyrənək: "Bəs nə üçün Bizim əzabımız onlara yetişəndə boyun əymədilər və yalvarıb-yaxarmadılar? Əksinə, onların qəlbləri daşlaşdı və Şeytan etdiklərini (günahlarını)bəzəyərək onlara gözəl göstərdi. Beləliklə, elə ki, yadlarına salınmış şeyi unutdular, hər şeyin qapılarını onların üznə açdıq. Onlara verilən şeyə xoşhal olaraq ürək bağladıqları zaman, (günahlarının cəzası olaraq) onları qəflətən yaxaladıq. Beləliklə, birdəfəlik aciz və naümid oldular." ("Ənam" surəsi, ayə 43-44)

"Biz dini qəbul etməyib dünya həyatını və onun zinət və bəzəyini istəyənlərin (gözəl rəftarları, pul xəcləmələri, ixtiraları və müxtəlif xidmətlər kimi xeyir) əməllərini(n dünya mükafatını, mükafatın əməlin təbii nəticəsi, yaxud ilahi bəxşiş olmasından asılı olmayaraq) dünyada kamil surtdə onlara verərik və dünyada onlardan əsla bir şey kəsilməz." ("Hud" surəsi, ayə 15)

"İnsan üçün etdiyi səy və təlaşdan başqa bir şey yoxdur." ("Nəcm" surəsu, ayə 39)

Amma bu vəziyyət çox uzun sürməz. Belə ki, kafirlərin bu hakimiyyəti Allahın təqdir etdiyi məhdud bir zaman çərçivəsi üçündür. Sonra bu zalım kafirlər üçün bir az öncəki ayədə göstərdiklərimiz həyata keçər: "…Onlara verilən şeyə xoşhal olaraq ürək bağladıqları zaman, (günahlarının cəzası olaraq) onları qəflətən yaxaladıq. Beləliklə, birdəfəlik aciz və naümid oldular. Həmd, aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur." ("Ən'am" surəsi, ayə 44-45)

 

Allah-təala "qəflətən onları yaxaladıq" deyir

 

Allahın kafir cəmiyyətləri əziyyət və çətinliklərlə sınağı, onlar haqqında davamlı bir qanundur. Bəlkə bu sınaq, küfr və inadlarından imtina etmələrini təmin edər də Rəblərinə dönərlər. Bu da olmazsa, onları çətinliklərlə, hərb və iğtişaşlarla sınayar. Çətinliklərin onları belə bir imtahana çəkməsi kimi, bəlkə bu sınaq da onları tövbəyə göndərər. "Biz peyğəmbər göndərdiyimiz hər bir şəhər və kəndin əhalisini xəstəlik, çətinlik və yoxsulluğa düçar etdik ki, bəlkə (Bizim dərgahımıza) yalvarıb-yaxarsınlar. Sonra o pislik və çətinliyin yerinə yaxşılıq və xoşluq gətirdik, nəhayət (mal və övlad baxıından) artdılar və (yenə də ayılmyaraq) "bizim atalarımıza da narahatlıq və rahatlıq üz vermişdi (bu təbii bir işdir, pərdə arxasında bir səbəbkar yoxdur)" dedilər. Belə olduqda, özləri də bilmədən, qəflətən onları yaxaladıq." ("Əraf" surəsi, ayə 94-95).

Yəni, peyğəmbərləri yalanlayan cəmiyyətlər haqqında Allahın qanunu, canlarına, bədənlərinə, ruzi və mallarına verdiyi zərərlərlə onları cəzalandırmasıdır. Allah bunu edir ki, Ona boyun əysinlər. Çünki şiddətli bir bəlanın, fitrəti xəbərdarlıq etməsi və inadçıları yaradıcılarına yönəltməsi təbiidir. Beləcə Ona boyun əyər, rəhmət və əfvini istəyərlər.

Bunu da etməyincə, Allah onları sınamaq üçün verdiyi rahatlıq və bolluqla cəzalandırar. "Sonra o pislik və çətinliyin yerinə yaxşılıq və xoşluq gətirdik..." buyurulur. Yəni, şükr edib tövbəylə Rəblərinə dönsünlər deyə, onların çətinliklərini rahata, xəstəliklərini səhhət və nuşa, kasıblıqlarını da zənginliyə çevirdik. Şükr və tövbə də etmədilər. Nə bu, nə o biri; heç biri onlar haqqında fayda vermədi. Üstəlik, "bizim atalarımıza da narahatlıq və rahatlıq üz vermişdi (bu təbii bir işdir, pərdə arxasında bir səbəbkar yoxdur)" dedilər. Beləcə özləri haqqındakı Allahın əmrinə uyğun gəlmədilər, ibrət və öyüd götürmədilər. Darlıq və bolluqla hər iki haldakı imtahanı anlamağa yanaşmadılar. Nəticədə əzaba layiq oldular. Allah-təala "qəflətən onları yaxaladıq" deyir. Yəni, onları qəflətən, işin fərqində deyillərkən əzabla tutduq, buyurulur.

Allah, yenə belə buyurur: "Allah itaətsizlik və nemətə nankorluğun aqibəti barəsində düşməndən və pis hadisələrdən amanda və xatircəm olan, ruziləri hər tərəfdən bol-bol gələn cəmiyyəti misal çəkib. Belə olan halda, onlar Allahın nemətlərinə nankorluq etdilər, Allaha etdiklərinin cəzası olaraq, onlara aclıq və qorxu libası geyindirdi və onlara onun tamını dadızdırdı." ("Nəhl" surasə, ayə 112).

Kasıblıq və xəstəlik kimi məşəqqətlərlə tutduq ki, tövbə edib Rəblərinə dönsünlər. Etmələri lazım olanı, fəlakət və bəla halında belə etmədilər. "Şübhəsiz, Biz səndən əvəlki ümmütlərə də peyğəmbərlər göndərdik. Beləliklə onları yoxsulluq və kasıblığa, xəstəlik və cismani əziyyətlərə düçar etdik ki, bəlkə Bizim dərgahımıza boyun əyələr və yalvarıb-yaxaralar. Bəs nə üçün Bizim əzabımız onlara yetişəndə, boyun əymədilər və yalvarıb-yaxarmadılar? Əksinə, onların qəlbləri daşlaşdı və Şeytan etdiklərini (günahlarını) bəzəyərək onlara gözəl göstərdi." (nam", surəsi 42-43)

 

Xəstə can verməkdədir

 

XX əsr istisnasız bir əsrdir. Tarixin axışında görülməyən çox fərqli şeylər səhnəyə qoyulmuşdur bu əsrdə. Bu əsrə qədər bütün müharibələrdə əvvəlkilərin cəmindən daha çox insan, bu əsrdə heç bir səbəb olmadan baş verən iki Dünya Müharibəsində həyatlarını itirdi. Sonra bir-biriylə döyüşənlərin əhəmiyyətli bir seqmenti öz istəkləriylə tək dövlət olmaq səyinə girdi. Xalq-dövlət modası çıxmış, ölkələri ideologiyalar idarə etməyə başlamış; materializm qayçısının iki mərhəmətsiz qolundan biri olan kommunizm, tarixin zibilliyinə atılmış, digər qolu kapitalizm də son zülmlərini tələm-tələsik icraya qoyub səhnədən çəkilmə siqnalları verməkdədir. Qərbin, xüsusilə ABŞ-ın dünya insanına təqdim edəcəyi heç bir dəyər qalmamışdır. Yeni Dünya Nizam(sızlıq)ı, Böyük Orta Şərq planı, qondarma İslam kimi proyektlərlə dünyaya nizam verməyə qalxan bu “supergücə”, öz nizamını təmin edə bilməyəcək acizliyi dərindən düşünməyə başlamışdır.

ABŞ-ı və təmsil etdiyi dəyərsizliyi bütləşdirənlər bilsin ki, artıq bu virtual “süpergüç”, ögey qardaşı Sovet Sosializmi kimi tarixin zibilliyinə atılmanın kandarına gəlmişdir. Xəstə can verməkdədir. 21-ci əsr yeni bir dünyaya hamilədir. Könül istəyir ki, hər şeyə baxmayaraq bu boşluğu İslam doldursun inşaallah gələcək İslamın olacaq.


davamı var

Bölmənin digər xəbərləri


© 2009 FAKTXEBER.COM

Dərc olunan materialların mətninə görə, redaksiya heç bir məsuliyət daşımır.
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad zəruridir.


07-05-2021 23:48

  [email protected]

Valyuta.com

Рейтинг@Mail.ru